LEEFBAAR EN ONS EISEN OPHELDERING OVER KOMST MOELANDERS AAN DE NIJVERHEIDSTRAAT

De fracties van VV2000/Leefbaar Vlaardingen en ONS Vlaardingen hebben de agendacommissie gevraagd om Moelander huisvesting bij de Elementen aan de Nijverheidstraat op donderdag 28 juni 2018 om 20:00 in de commissie te bespreken.  De fracties willen een stand van zaken en een toekomst visie horen van het college van B&W over de door woningstichting Waterweg Wonen gewenste ontwikkeling aan de Nijverheidstraat 26 (ook wel de Elementen genoemd).

Op donderdag 25 januari 2018 heeft de fractie van Leefbaar Vlaardingen bij het vragenhalfuur voor raadsleden een aantal vragen gesteld over het voornemen van woningstichting Waterweg Wonen om Moelander huisvesting aan de Nijverheid 26 te realiseren. De toenmalig wethouder Hans Versluys heeft bij zijn beantwoording op de gestelde vragen duidelijk aangegeven dat het college hier nog niet eens een principe besluit over heeft genomen en dat pas wanneer dit principe besluit door het college genomen wordt er een spoorboekje komt over de te volgen route (dit mede doordat het op deze locatie een bestemmingsplanwijziging betreft).

De fracties zijn dan ook zeer verbaasd en teleurgesteld dat woningstichting Waterweg Wonen op 24 mei j.l. een gering aantal woningen in de naastgelegen VOP wijk een brief heeft gestuurd waarin zij stellen dat het pand aan de Nijverheidstraat verkocht zal gaan worden aan Homeflex en dat hier 63 arbeidsmigranten gehuisvest zullen worden.

De brief van Waterweg Wonen laat weinig aan de verbeelding over, deze is geschreven alsof dit allemaal al besloten is. Deze brief veroorzaakt de nodige begrijpelijke maatschappelijke onrust en de fracties willen zo spoedig mogelijk opheldering over de stellingen van woningstichting Waterweg Wonen in hun schrijven van 24 mei j.l. en willen kennis nemen van de intenties van het huidige college van B&W ten aanzien van de plannen van woningstichting Waterweg Wonen en Homeflex.

Verbijsterd zijn de Leefbaar en ONS dat ook de gemeente Vlaardingen vanavond aanwezig is om de kleine selecte groep uitgenodigde bewoners te woord te staan. Dit alles nog voordat de gemeenteraad fatsoenlijk geïnformeerd is door  wethouder Hoekstra (SP)! De partijen vinden dan ook dat alle wijkbewoners vanavond uitgenodigd hadden moeten worden en hebben gezamenlijk besloten de uitnodiging publiekelijk bekend te maken.

Wij zijn er vanavond, jullie ook?

tijd: 19:30 tot 21:00
Locatie: Waterweg Wonen, van Hogendorplaan 1011

brief_waterweg